2018080514432121c.jpg Salon du Kuma3 北新地 2018-8-4 (13)